تاثیر منفی

تاثیر منفی براکت ارتودنسی روی فرد

تاثیر منفی براکت ارتودنسی روی فرد و مقابله با آنها براکت ارتودنسی یک جسم خارجی اضافی است که طبیعتاً وجود آن روی دندان های فرد با دردسرهای زیادی همراه است…
فهرست