مطالب اصلی

روکش دندان

روکش دندان   پس از عصب کشی دندان،بدلیل ضعیف شدن دیواره های دندان و احتمال زیاد شکستگی بر اثر ف…