فارغ التحصیل 1375دانشکده دندانپزشکی تهران و دارای certificate از اساتید برجسته بین المللی

1-تشخیص و طرح درمان ارتو سر جری دکتر برنی- از انگلستان

2-درمان با متد های مدرن و براکتهای هوشمند دکتر lacson (آمریکا)

3-…

فهرست